ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Σκοπός και Αρχές της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
 2. Ορισμοί
 3. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
  3.1.    Νομική βάση της επεξεργασίας
  3.2.    Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων
  3.3.    Σκοποί της επεξεργασίας
  3.4.    Περίοδος διατήρησης των δεδομένων
  3.5.    Αποδέκτες των δεδομένων
 4. Τα δικαιώματά σας
 5. Ασφάλεια δεδομένων
  5.1.    Ασφάλεια της επεξεργασίας
  5.2.    Παραβίαση προσωπικών δεδομένων
 6. Οι υποχρεώσεις μας
  6.1.    Προστασία από τον σχεδιασμό (privacy by design)
  6.2.    Προστασία εξ ορισμού (privacy by default)
  6.3.    Εκπαίδευση προσωπικού
 7. Ανάθεση της επεξεργασίας σε Εκτελούντες την επεξεργασία
 8. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ)



Σκοπός και Αρχές της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 

Η Πολιτική Ιδιωτικότητας και  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική»), έχει ως σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται ο Δήμος Αγίου Νικολάου καθώς και την πρόληψη οποιασδήποτε μορφής αθέμιτης επεξεργασίας.

 

Η Πολιτική και η βασιζόμενη σε αυτή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στηρίζεται στις παρακάτω αρχές:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια κατά την επεξεργασία
 • Περιορισμός του σκοπού της επεξεργασίας
 • Ελαχιστοποίηση των υπό επεξεργασία δεδομένων
 • Ακρίβεια και επικαιροποίηση των υπό επεξεργασία δεδομένων
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα κατά την επεξεργασία
 • Περιορισμός του χρόνου διατήρησης / αποθήκευσης
 • Συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο

 

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου φέρει την ευθύνη και είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με τις ανωτέρω αρχές, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα Πολιτική. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ελέγχει, επανεξετάζει και επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα και, σε κάθε περίπτωση, όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο, την παρούσα Πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ορισμοί

 

«αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας στον οποίο κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα.

 

«εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου της επεξεργασίας.

 

«επεξεργασία»: κάθε συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμός ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση του Δήμου Αγίου Νικολάου, τόσο στο πλαίσιο των σχέσεων με τους ιδιώτες όσο και στο πλαίσιο πληροφόρησης που ο Δήμος Αγίου Νικολάου λαμβάνει από τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα ή φορείς του δημοσίου τομέα, κατά την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων των ίδιων ή του Δήμου Αγίου Νικολάου.

 

«ιδιώτες»: τα φυσικά πρόσωπα που συναλλάσσονται/συνεργάζονται με τον Δήμο Αγίου Νικολάου (πελάτες, ανάδοχοι κ.ο.κ.) και οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο με τον Δήμο Αγίου Νικολάου φυσικό πρόσωπο, πέραν του προσωπικού του.

 

«παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, πρόσβαση ή άνευ άδειας κοινολόγηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

 

«περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

 

«συγκατάθεση» του ιδιώτη: κάθε ένδειξη βούλησης, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία ο ιδιώτης εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν.

 

«τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση τον πελάτη, τον Υπεύθυνο επεξεργασίας, τον Εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του Υπευθύνου επεξεργασίας ή του Εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 

«υπεύθυνος επεξεργασίας»: το νομικό πρόσωπο που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, Υπεύθυνος επεξεργασίας θεωρείται ο Δήμος Αγίου Νικολάου.

 

«υπεύθυνος προστασίας δεδομένων»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ορίζεται από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας για να συμμετέχει σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

 

«υποκείμενο των δεδομένων»: κάθε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο στο οποίο αφορούν τα υπό επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

 

 1. Νομική βάση της επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και υπό τους τιθέμενους σε αυτή όρους και προϋποθέσεις:

 • Για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο Δήμο (στοιχείο ε, παρ.1, άρθρο 6, ΓΚΠΔ).
 • Για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Δήμου (στοιχείο γ, παρ.1, άρθρο 6, ΓΚΠΔ).
 • Για την ορθή και σύννομη εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Δήμου (στοιχείο β, παρ. 1, άρθρο 6, ΓΚΠΔ).
 • Για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας (στοιχείο β, παρ. 2, άρθρο 9, ΓΚΠΔ).
 • Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (στοιχείο στ, παρ. 2, άρθρο 9, ΓΚΠΔ).
 • Για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών (στοιχείο η, παρ. 2, άρθρο 9, ΓΚΠΔ).
 • Για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας (στοιχείο θ, παρ. 2, άρθρο 9, ΓΚΠΔ).
 • Για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους (στοιχείο ζ, παρ. 2, άρθρο 9, ΓΚΠΔ).
 • Όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς (στοιχείο α, παρ. 2, άρθρο 9, ΓΚΠΔ).

 

2. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν από εσάς και τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή των δημοτικών υπηρεσιών.

Για την εξυπηρέτηση σας, ο Δήμος συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων, απαραίτητων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και περιοριζόμενων στα ελάχιστα απαιτούμενα για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία:

 • Δεδομένα ταυτότητας
 • Δεδομένα επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)
 • Δεδομένα οικογενειακής κατάστασης
 • Δεδομένα υγείας
 • Δεδομένα ποινικού μητρώου
 • Δεδομένα εθνοτικής καταγωγής
 • Οικονομικά δεδομένα (π.χ. ΑΦΜ)
 • Δεδομένα IP διεύθυνσης

 

3. Σκοποί της επεξεργασίας

Σκοποί της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

 • Η συμμόρφωση του Δήμου με τις εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις του.
 • Η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Δήμου.
 • Η εξυπηρέτηση των δημοτών και η αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου.
 • Η παροχή βοηθημάτων και επιδομάτων προς τους δημότες.

 

4. Περίοδος διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται και φυλάσσονται σε ασφαλές περιβάλλον, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

5. Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας είναι ο Δήμος Αγίου Νικολάου και, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές. Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις εν λόγω αρχές εφόσον απαιτείται από τον νόμο, δικαστική ή κανονιστική απόφαση, προκειμένου να ασκήσουμε ένδικα βοηθήματα.

Επιπλέον, για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους τεχνικής υποστήριξης και άλλους συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας (εκτελούντες την επεξεργασία), για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, με τους οποίους έχουμε συνάψει τις αντίστοιχες συμβάσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Τα δικαιώματά σας

 

α) Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, καθώς και για τους σκοπούς επεξεργασίας τους, τη νομική βάση της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών τους και το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους.

 

β) Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.

 

γ) Έχετε δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων μας προς διατήρησή τους για ελάχιστο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δυνάμει του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

 

δ) Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια τους, είτε η επεξεργασία τους είναι παράνομη, είτε δεν συντρέχει πλέον ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους.

 

ε) Έχετε δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μας για διακράτηση των δεδομένων και εκπλήρωση καθήκοντός μας προς το δημόσιο συμφέρον.

 

ζ) Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση σας.

 

Τα αιτήματα σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας υποβάλλονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Δήμου Αγίου Νικολάου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@agiosnikolaos.gr . Προς τον σκοπό αυτό, συμπληρώνεται το ειδικό έντυπο του Δήμου Αγίου Νικολάου με τίτλο «Αίτημα φυσικού προσώπου άσκησης δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ» που είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:
Αίτημα Φυσικού Προσώπου Άσκησης Δικαιωμάτων στο Πλαίσιο του ΓΚΠΔ

 

Εάν το αίτημά σας δεν ικανοποιηθεί ή σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 1-3, 11523 Αθήνα, τηλ: 2106475600, email: complaints@dpa.gr).

 

Ασφάλεια δεδομένων

 

 1. Ασφάλεια της επεξεργασίας

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται σε διαρκή βάση το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας έναντι των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένων των δεδομένων. Στο πλαίσιο, αυτό:

 • έχουμε αναπτύξει Πολιτική ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων και διαδικασίες τήρησης απορρήτου και διασφάλισης της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας,
 • προβαίνουμε τακτικά σε δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως κινδύνους προερχόμενους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 • φροντίζουμε ώστε κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία μας  και έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εκτελών την επεξεργασία), να τα επεξεργάζεται μόνο εντός των ορίων σχετικής εντολής που του έχει δοθεί από τον Δήμο Αγίου Νικολάου και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει θέσει.

 

2. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Κάθε παραβίαση της παρούσας Πολιτικής, καθώς και του εκάστοτε ισχύοντος για τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία τους νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, και, εν γένει, κάθε παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, συνιστά παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιπτώσεων παραβίασης δεδομένων, έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόζουμε Πολιτική αντιμετώπισης και διαχείρισης παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Δήμος Αγίου Νικολάου γνωστοποιεί αμέσως και, εφόσον είναι εφικτό, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος, την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εκτός εάν η παραβίαση δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων. Επιπλέον, σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων, ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει αμέσως τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος λαμβάνει, σε συνεννόηση με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, κάθε απαραίτητο μέτρο και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τον περιορισμό, τη μη επέκταση της παραβίασης και την αποκατάστασή της.

 

Οι υποχρεώσεις μας

 

 1. Προστασία από τον σχεδιασμό (privacy by design)

Εφαρμόζουμε αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας των δεδομένων όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων, τα οποία φροντίζουμε ώστε να πληρούν σε διαρκή βάση τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να προστατεύσουν τα δικαιώματα σας ως υποκειμένων των δεδομένων.

 

2. Προστασία εξ ορισμού (privacy by default)

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Η ανωτέρω υποχρέωση καταλαμβάνει το σύνολο των δεδομένων που συλλέγονται, τον βαθμό της επεξεργασίας τους, τον χρόνο φύλαξης/διακράτησης και αποθήκευσης και την πρόσβαση σε αυτά.

 

3. Εκπαίδευση προσωπικού

Φροντίζουμε για την πλήρη ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού μας ως προς όλα τα σχετιζόμενα με την προστασία των προσωπικών δεδομένων ζητήματα και τη συμμόρφωση του με τις απορρέουσες από τον ΓΚΠΔ υποχρεώσεις, το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και από τις πολιτικές/διαδικασίες που ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει υιοθετήσει.

 

Ανάθεση της επεξεργασίας σε Εκτελούντες την επεξεργασία

 

Στις περιπτώσεις που αναθέτουμε σε τρίτα πρόσωπα, την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για λογαριασμό μας, χρησιμοποιούμε μόνο εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας. Η κατά τα ανωτέρω ανάθεση γίνεται, δυνάμει έγγραφης σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ του  Δήμου Αγίου Νικολάου και του εκτελούντα την επεξεργασία, η οποία δεσμεύει τον τελευταίο απέναντι στον Δήμο Αγίου Νικολάου.

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ)

 

Έχουμε ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων ο οποίος συμμετέχει, δεόντως και εγκαίρως, σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο ΥΠΔ ενημερώνει και συμβουλεύει τον Δήμο Αγίου Νικολάου και το προσωπικό του ως προς τις απορρέουσες από τον GDPR υποχρεώσεις του, το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και για τις πολιτικές που ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει υιοθετήσει σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ο ΥΠΔ συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας με εσάς για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και με την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

 

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΥΠΔ του Δήμου Αγίου Νικολάου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@agiosnikolaos.gr