ΣΒΑΚ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΒΑΚ;                                                                                                                                                                                                                      ΑΡΧΙΚΗ

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας προωθούν τα ήπια μέσα κυκλοφορίας, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς και περιορίζουν την εξάρτηση από το αυτοκίνητο και το μηχανοκίνητο δίκυκλο.
Τα ΣΒΑΚ αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια που οργανώνουν τις μετακινήσεις των πολιτών και τη διανομή εμπορευμάτων στις αστικές κυρίως περιοχές. Εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων των ΑΝΘΡΩΠΩΝ κατά προτεραιότητα έναντι της εξυπηρέτησης των οχημάτων στο διαθέσιμο αστικό χώρο, με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής
Το ΣΒΑΚ είναι ένα στρατηγικό σχέδιο και όχι μία μελέτη πολεοδομικού, κυκλοφοριακού, συγκοινωνιακού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Το στρατηγικό αυτό σχέδιο πρέπει να παράξει ένα συγκεκριμένο ΟΡΑΜΑ για τις μεταφορές και την κινητικότητα σε μία δεδομένη ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, με δεδομένους ΣΤΟΧΟΥΣ και αναλυτική περιγραφή πλαισίου ΜΕΤΡΩΝ, λαμβάνοντας υπόψη τις ΑΠΟΨΕΙΣ των κατοίκων και φορέων της περιοχής. Το όραμα αυτό μπορεί να έχει ορίζοντα 5ετίας, 10ετίας ή 20ετίας και οφείλει να παρακολουθείται και αξιολογείται διαρκώς ως προς το ποσοστό ολοκλήρωσής του.
Ένα ΣΒΑΚ σε γενικές γραμμές πρέπει να περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διαμόρφωση οράματος, στόχου και προτεραιοτήτων, τη διαμόρφωση συνόλου πολιτικών και μέτρων, την σαφή οριοθέτηση θέσεων ευθύνης, ρόλων και χρηματοδότησης για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις και τέλος την αξιολόγηση και παρακολούθησή του κατά τη διάρκεια εφαρμογής του.
Τι είναι η βιώσιμη κινητικότητα;

Ο σχεδιασμός για τη Βιώσιμη Κινητικότητα είναι ένας στρατηγικός τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων των σχετικών με τις μετακινήσεις και τις μεταφορές στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Η βιώσιμη κινητικότητα αφορά πρωτίστως τους τρεις βασικούς πυλώνες περπάτημα-ποδήλατο-δημόσια συγκοινωνία.

 

 

 

ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                     ΑΡΧΙΚΗ

Ένα ΣΒΑΚ για να αναπτυχθεί και να ολοκληρωθεί σωστά οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και στο ελληνικό νομικό πλαίσιο. Το ελληνικό νομικό πλαίσιο για τα ΣΒΑΚ άλλαξε πρόσφατα και καθοδηγείται από τον Ν. 4784/2021.

Σύμφωνα με τον ευρωπαικό κύκλο, πρέπει να γίνουν μία σειρά βημάτων και δραστηριοτήτων σε 4 φάσεις. Οι πρώτες τρεις φάσεις αφορούν στην ανάπτυξη του σχεδίου μέχρι και την ψήφισή του και η τελευταία αφορά στην εφαρμογή του στο μέλλον . Το ΣΒΑΚ το αναπτύσσει η Ομάδα Εργασίας του Δήμου Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη εξωτερικού αναδόχου.

ΦΑΣΗ Α : Προετοιμασία σχεδίου

Κατά το πρώτο στάδιο της Προετοιμασίας πραγματοποιούνται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες που θα πρέπει να ολοκληρώσει ο επισπεύδων/ φορέας εκπόνησης της διαδικασίας του ΣΒΑΚ, δηλαδή ο φορέας τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμος, Δημοτικής Ενότητα, Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα) πριν την ανάπτυξη του ΣΒΑΚ.
Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει η τοπική κοινωνία να προετοιμαστεί για την εκπόνηση, να ενημερωθεί και να υποστηρίξει το εγχείρημα.​
Ο φορέας εκπόνησης του ΣΒΑΚ θα πρέπει να συστήσει Ομάδα Εργασίας από υπηρεσιακούς παράγοντες ή/ και εξωτερικούς συνεργάτες.
Παράλληλα θα πρέπει να ξεκινήσει διαδικασίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των φορέων, συλλογικοτήτων και οργανισμών καθώς και του κοινού που δραστηριοποιείται στην περιοχή μελέτης. Οι φορείς/ συλλογικότητες που θα συμμετέχουν υπογράφουν σχετικό σύμφωνο φορέων και συγκροτούν το Δίκτυο Φορέων το οποίο θα συμμετέχει στο σχεδιασμό και στη συνέχεια στην αξιολόγηση.
Το δίκτυο Φορέων θα πρέπει να στελεχώνεται από φορείς όπως: ο ΟΤΑ όπου γίνεται η παρέμβαση, η Περιφέρεια, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τα Επιμελητήρια, οι Επαγγελματικοί/ Επιστημονικοί Σύλλογοι, οι Φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, οι ενώσεις πεζών, δικυκλιστών, ποδηλατιστών, ΑΜΕΑ κ.ο.κ.
Το Δίκτυο Φορέων συν-σχεδιάζει το όραμα του ΣΒΑΚ, συμμετέχει σε διαδικασίες διαβούλευσης, συμμετοχικά εργαστήρια, workshops, συμμετέχει στη διαμόρφωση σχεδίου δράσης και μέτρων, παρακολουθεί και ελέγχει τους εκπονούντες το ΣΒΑΚ (ομάδα εργασίας και αναδόχους) και παραμένει ενεργό σε όλα τα επιμέρους βήματα τόσο του ΣΒΑΚ όσο και των δράσεων που θα ακολουθήσουν την εκπόνησή του.
Σημείο κλειδί στο στάδιο της Προετοιμασίας είναι η υπογραφή των μελών του Δικτύου Φορέων και του ΟΤΑ του Συμφώνου Συμμετοχής.
Στην Φάση Α γίνεται η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στο δήμο.

ΦΑΣΗ Β : Στόχοι και προτεραιότητες του Σχεδίου | Μέτρα προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας

Σε αυτή τη φάση γίνεται η διαμόρφωση του οράματος για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στην περιοχή παρέμβασης.  Το όραμα θα πρέπει να συμβαδίζει με τους βασικούς άξονες της βιώσιμης ανάπτυξης και τους πυλώνες της βιώσιμης κινητικότητας. Θα πρέπει ακόμη να γίνονται σαφή τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή μελέτης αναφορικά με τη ρύπανση, το θόρυβο, την κυριαρχία του ΙΧ, την οδική ασφάλεια, την προσβασιμότητα κ.α. και να αναγνωρίζεται η συμβολή των μέτρων της ΒΑΚ ως σημαντική για τις μετακινήσεις και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η διατύπωση του οράματος θα πρέπει να είναι περιεκτική και αντιληπτή στο ευρύ κοινό και να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των μελών του Δικτύου Φορέων.
Σύμφωνα με την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης στη συνέχεια διατυπώνεται πλαίσιο προτεραιοτήτων.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω: Βελτίωση προσβασιμότητας πεζών, ευάλωτων χρηστών, Αντιμετώπιση κυκλοφοριακής συμφόρησης, Βελτίωση οδικής ασφάλειας, Ενίσχυση της κυκλοφορίας με το ποδήλατο, Βελτίωση υπηρεσιών δημόσιας συγκοινωνίας κ.ο.κ. ​
Κατά το 5ο και 6ο βήμα καθορίζονται οι στόχοι και τα πακέτα μέτρων που αποτελούν τα μέσα για την επίτευξη των στόχων. Οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά ορισμένοι (SMART), ενδεικτικά: % αύξηση μεριδίου χρήσης ποδηλάτου, επιλογής περπατήματος, δημόσιας συγκοινωνίας, % μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης κ.ο.κ.
Η επιλογή των μέτρων εξαρτάται από τους στόχους και αφορά στη διαμόρφωση παρεμβάσεων και δράσεων για την επίτευξη του οράματος και των στόχων.​

Τέτοια μέτρα μπορούν να είναι:

 • Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας
 • Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων
 • Ανασχεδιασμός δικτύου και υπηρεσιών δημόσιας συγκοινωνίας
 • Έλεγχος παράνομης στάθμευσης
 • Συλλογική χρήση αυτοκινήτου
 • Τοπική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων/ βαρέων οχημάτων
 • Κίνητρα για περπάτημα, ποδήλατο, χρήση ΜΜΜ

ΦΑΣΗ Γ : Εκπόνηση σχεδίου 

Στη φάση αυτή αναπτύσσεται το σχέδιο δράσης του ΣΒΑΚ δηλαδή οι πίνακες που περιγράφουν ΠΟΙΟΣ κάνει τι, με τι ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, σε πόσο ΧΡΟΝΟ και ποιες είναι οι διαδικασίες που απαιτούνται για να γίνει η ωρίμανση των επιμέρους μέτρων.
Στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος που αξιολογείται η πορεία ενός ΣΒΑΚ και οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση.
Στο τέλος αυτής της φάσης η ανάπτυξη του σχεδίου ΣΒΑΚ έχει ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο ενώ γνωμοδοτούν και όλοι οι αρμόδιοι σύμφωνα με τη νομοθεσία.

ΦΑΣΗ Δ : Εφαρμογή του σχεδίου

Στη φάση αυτή έχουμε περάσει στην εφαρμογή του σχεδίου άρα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των επιμέρους έργων και μέτρων, στην ωρίμανση μελετών, στην αναζήτηση χρηματοδότησης και ιδιαίτερη σημασία στην ενημέρωση πολιτών και φορέων για την πρόοδό του ΣΒΑΚ

 

 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ – ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ                                                                                                               ΑΡΧΙΚΗ 

 

Φορείς και πολίτες συμμετέχουν σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού του ΣΒΑΚ Αγίου Νικολάου. Προτάσεις πολιτών και φορέων κατατέθηκαν από τον Φεβρουάριο 2020 έως τον Ιούνιο του 2021.

Η πρώτη διαβούλευση πραγματοποιήθηκε στις 10-12-2018  στο REX με τη συμμετοχή πλήθους φορέων και πολιτών.

Δείτε την αφίσα εδώ

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Κατά την 1η διαβούλευση, οι φορείς ενημερώθηκαν για τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας ώστε να γίνει αντιληπτή η διαφορά του ΣΒΑΚ με τις συμβατές κυκλοφοριακές μελέτες και διατυπώνονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με τις μετακινήσεις εντός του Δήμου.
Παρουσιάστηκε επίσης ο τρόπος συμμετοχής του κοινού για τις επόμενες φάσεις. Δείτε την παρουσίαση εδώ:

Τρόποι συμμετοχής κοινού

Από τους παριστάμενους φορείς και πολίτες σημειώθηκαν πολλά ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα των μετακινήσεων πεζών, ποδηλάτων, η απουσία ΜΜΜ, η δυσκολία μετακίνησης ΑΜΕΑ, η απουσία χώρων στάθμευσης και χώρων στάθμευσης ΑΜΕΑ, η ανάγκη αναθεώρησης του κυκλοφοριακού μοντέλου κ.α.
Ειδικότερα συμμετείχαν η ομάδα εργασίας δήμου, διάφοροι αιρετοί, στελέχη του δήμου, εκπρόσωποι παρατάξεων ΔΣ και υποψήφιοι δήμαρχοι, εκπρόσωποι γειτονικών δήμων που εκπονούν ΣΒΑΚ (βλ. Χερσόνησος), εκπρόσωποι του Λιμενικού Ταμείου και του Λιμεναρχείου, η Τροχαία Αγ. Νικολάου, εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου, των ΤΑΞΙ, η πρόεδρος του ΤΕΕ-ΤΑΚ (και μεμονωμένοι μηχανικοί), εκπρόσωπος της ΠΕΧΩ και της Διεύθυνσης μεταφορών περιφέρειας, εκπρόσωποι της ΕΛΜΕ και του Συλλόγου Εκπαιδευτών οδήγησης και Κυκλ. Αγωγής, ο ποδηλατικός όμιλος Αγ. Νικολάου, η  Ένωση Γονέων & φίλων ΑΜΕΑ,το  Κέντρο Κοιν. Πρόνοιας Περιφέρειας – ΑΜΕΑ, εκπρόσωποι επιχειρήσεων με πολλούς εργαζομένους ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ καθώς και πολίτες.

Η δεύτερη διαβούλευση πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά μέσω e-presence.gov.gr  στις 21-01-2021 με τη συμμετοχή πλήθους φορέων και πολιτών.

Δείτε την πρόσκληση &  το πρόγραμμα  εδώ

Κατά την 2η διαβούλευση, οι φορείς ενημερώθηκαν για την αρχική στοχοθεσία και το όραμα του δήμου όπως διαμορφώθηκε και από τις απόψεις του κοινού και των φορέων. Παρουσιάστηκαν δύο σενάρια ανάπτυξης του ΣΒΑΚ (ήπιο- ριζοσπαστικό) και ακολούθησε εκτεταμένη διαλογική συζήτηση.

Δείτε τις παρουσιάσεις αναλυτικά 1) για το όραμα και τους στόχους εδώ,  2) για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης εδώ   και 3) για τα εναλλακτικά σενάρια εδώ.

Η τρίτη διαβούλευση πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά μέσω e-presence.gov.gr στις 14-05-2021 με τη συμμετοχή πλήθους φορέων και πολιτών.
Δείτε την αφίσα εδώ
Δείτε την πρόσκληση &  το πρόγραμμα εδώ
Δείτε τη συνολική παρουσίαση των ομιλητών εδώ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                                                                                                                                                 ΑΡΧΙΚΗ

Το ΣΒΑΚ Αγίου Νικολάου αναπτύσσεται από την Ομάδα Εργασίας του Δήμου Αγίου Νικολάου και την υποστήριξη του Αναδόχου. Υπεύθυνη- συντονίστρια της ΟΕ είναι η Μαρία Πρατσινάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δ/ντρια της Διεύθυνσης Μελετών & προγραμματισμού. 
Αναλυτικά η Απόφαση Δημάρχου που ορίζει τα στελέχη που συμμετέχουν είναι εδώ.  
 
Επιπρόσθετα η ομάδα του αναδόχου που υποστήριξε την ανωτέρω ομάδα εργασίας αποτελείται κυρίως από τους παρακάτω: 
 
Χρήστος Καρολεμέας, MSc Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός- Μηχ. Γεωπληροφορικής
Μαρία Σίτη, MSc Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Πολεοδόμος, Συγκοινωνιολόγος
Θάνος Βλαστός, Πολεοδόμος- Συγκοινωνιολόγος, Καθηγητής ΕΜΠ
Στέφανος Τσιγδινός, MSc Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Πολεοδόμος

 

ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ                                                                                                                                                                                   ΑΡΧΙΚΗ

Πρόσκληση συμμετοχής στο δίκτυο φορέων απεστάλη σε φορείς κατά την πρόσκληση για συμμετοχή στην 1η Δημόσια Διαβούλευση.
Το Δίκτυο Φορέων είναι το συλλογικό όργανο όλων των εμπλεκόμενων μερών στο πλαίσιο ανάπτυξης του ΣΒΑΚ που καλείται να συνδιαμορφώσει το ΣΒΑΚ μαζί με τον βασικό φορέα εκπόνησης. 
Μετά τον εντοπισμό του Δικτύου Φορέων, καταρτίστηκε το Σύμφωνο Συμμετοχής των Φορέων με σκοπό την επισημοποίηση της συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Φορέων. 
Παρακάτω φαίνονται οι φορείς που συμμετέχουν στο ΔΦ και τα αντίστοιχα σύμφωνα συμμετοχής που συνυπέγραψαν. 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ                                                                                                                                                                    ΑΡΧΙΚΗ

H περίοδος υποβολής προτάσεων για το ΣΒΑΚ Αγίου Νικολάου έχει ολοκληρωθεί.  Please prove you are human by selecting the tree.

                                                                                                                                                        

   

  ΟΡΑΜΑ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ                                                                                                                                                              ΑΡΧΙΚΗ

  Το Όραμα του ΣΒΑΚ Αγίου Νικολάου αναπτύχθηκε κατά την έναρξη του καθορισμού της στρατηγικής του ΣΒΑΚ και περιέχει τη συνοπτική περιγραφή της ουσιαστικής κατεύθυνσης του ΣΒΑΚ ενσωματώνοντας τους κύριους στόχους για το μέλλον του δήμου και ειδικότερα της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Νικολάου διαμορφώνοντας την αυριανή εικόνα στον τομέα των μετακινήσεων.

  Το όραμα για ένα ΣΒΑΚ – αν και φαινομενικά αποτελεί απλά την προωθητική φράση που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος, η ομάδα εργασίας, οι φορείς και οι πολίτες που αναπτύσσουν το σχέδιο – αποτελεί ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ τη συμπύκνωση της κατεύθυνσης που οραματίζεται η ΠΟΛΗ για μία πόλη με λιγότερα αυτοκίνητα και μειωμένη εξάρτηση από την ιδιωτική μηχανοκίνητη κυκλοφορία και περισσότερο περπάτημα, ποδήλατο, δημόσια συγκοινωνία και συλλογικά/ κοινόχρηστα μέσα μεταφοράς.

  «Η ενίσχυση της  αναγνωρισιμότητας και της ελκυστικότητας της Δ.Ε Αγίου Νικολάου για τον ποιοτικό τουρισμό μέσω της ανάδειξης:

  Α) φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων μετακίνησης μεταξύ των οικισμών και στο εσωτερικό της πόλης

  Β) Εναλλακτικών μορφών περιήγησης στον τοπικό πολιτισμό, την ιστορία και της μοναδικής ομορφιάς τοπίο της περιοχή έτσι ώστε να την καταστήσουν:

  q  ένα προορισμό διεθνούς εμβέλειας  για επισκέπτες που δεν αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία της περιοχής και δεν απειλούν την οικονομική μεγέθυνση σε βάθος χρόνου

  q  έναν τόπο πρωτοπόρο στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής

  q  μία πόλη που συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της

  q  μία περιοχή ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης αμβλύνοντας τις αντιθέσεις μεταξύ παραλιακών οικισμών και ενδοχώρας»

  Οι προτεραιότες του ΣΒΑΚ Αγίου Νικολάου όπως διαμορφώθηκαν κατά τις διαβουλεύσεις με φορείς και πολίτες παρουσιάζονται στο κατωτέρω διάγραμμα:

   

   

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ & ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ                                                                                                                        ΑΡΧΙΚΗ

   

   Στο πλαίσιο της έρευνας κοινού εξετάστηκαν πλήθος ζητημάτων όπως το προφίλ των μετακινούμενων, η άποψή τους για διάφορα ζητήματα κυκλοφορίας ενώ τους ζητήθηκε να προτείνουν και λύσεις.
  Το ανώνυμο ερωτηματολόγιο βρίσκεται στο σύνδεσμο* εδώ:
  *update: το ερωτηματολόγιο ΔΕΝ δέχεται πλέον απαντήσεις. 
  update 2 
  Στο αρχείο που θα βρείτε παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την επεξεργασία των απαντήσεων ερωτηματολογίου
  απόσπασμα Παραδοτέου 2 – Επεξεργασία ερωτηματολογίου Κοινού και προτάσεις πολιτών  απαντ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΒΑΚ ΑΓΙΟΣ

  Ξεχωρίζουν οι παρακάτω προτάσεις του κοινού στην ερώτηση “Ποιες είναι οι προτάσεις σας για το κυκλοφοριακό του Δήμου Αγίου Νικολάου”:

  Δημιουργία ποδηλατοδρόμων, σύσταση σε οδηγούς που παρκάρουν τα οχήματα τους σε πρόσβασης αναπήρων, σεβασμός στη προτεραιότητα των πεζών!

  1. Να αυξηθούν τα δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας 2. Να αυξηθεί η συχνότητα των δρομολογίων της αστικής συγκοινωνίας 3. Να αυξηθούν τα οργανωμένα, ελεύθερης εισόδου περιφερειακά πάρκινγκ και να συνδεθούν με την αστική συγκοινωνία ώστε να μην εισέρχονται στην πόλη οι επισκέπτες με τα οχήματα τους. 4. Να δοθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν πλωτά μέσα ως ταξί 5. Να δοθούν κίνητρα με τη μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας για τη χρήση υβριδικών/ηλεκτρικών αυτοκινήτων και δίκυκλων ( χαμηλότερη ηχορύπανση και καυσαέρια)6. Να ανακατασκευασθούν οι σκάλες με την προσθήκη ραμπών και να αυξηθεί ο φωτισμός τους και η σκίαση τους , ώστε να γίνου χρηστικές. 7. Να βγουν τα “τραινάκια” εκτός αστικού ιστού 8. Οι θέσεις στάθμευσης που έχουν παραχωρηθεί σε διάφορες υπηρεσίες να καταργηθούν και να αναζητηθούν κτίρια από τις υπηρεσίες που να διαθέτουν χώρους στάθμευσης. 9. Να ελεγχθούν οι θέσεις στάθμευσης που έχουν παραχωρηθεί σε “διαφόρους” κατά πόσο το δικαιούνται ή έχει γίνει κατάχρηση του δικαιώματος . 10. Να μπει στόχος έως ένα χρονικό ορίζοντα όλα τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα να έχουν αντικατασταθεί με υβριδικά/ ηλεκτρικά.
  1. Χώροι στάθμευσης περιφερειακά του κέντρου και απαγόρευση εισόδου αυτοκινήτων στο κέντρο, εκτός μόνιμων κατοίκων και ατόμων με ειδικές ανάγκες 2. Σοβαρές και μελετημένες μονοδρομήσεις – σε πολλές γειτονιές γίνεται το αδιαχώρητο γιατί ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Τα στενά πρέπει να αποκλείονται για τους μη μόνιμους κατοίκους. 3. Αστική συγκοινωνία (που να εξυπηρετεί και τους περιφερειακούς χώρους στάθμευσης).
   4. Με προϋπόθεση 1., 2. και 3. μπορεί να γίνει πεζοδρόμηση στο κέντρο, με εξαίρεση την πρόσβαση κατά το ωράριο τροφοδοσίας για καταστήματα και μόνιμους κατοίκους. 5. Ποδηλατόδρομοι. (Τα ποδήλατα δεν έχουν θέση σε πεζοδρόμια.) 6. Τα πεζοδρόμια να είναι πεζοδρόμια και όχι χώροι για τραπεζοκαθίσματα. 7. Αστυνόμευση.

  ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

  Δημιουργία χώρων σταθμεύσεις .πεζόδρομους και ποδηλατοδρόμους .
  Ηλεκτρικά μικρά λεωφορεία με συχνά δρομολόγια σε όλη την πόλη, μηχανή, ηλεκτρικό ποδήλατο (λόγω μεγάλου αριθμού ανηφόρων στη πόλη),αλλαγή συνηθειών και κατανόηση από τους πολίτες …
  Να απελευθερωθούν τα πεζοδρόμια από τα οχήματα που παρκάρουν πάνω τους. Να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αντί κολωνάκια να γίνει σωστή διαγράμμιση και σε δρόμους που πιάνουν όλο το μήκος τους, να γίνουν ποδηλατόδρομοι. Να υπάρχει αστυνόμευση και κυρώσεις σε όσους παρανομούν. Να δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης μέσα στην πόλη με όρθιο χρόνου στάθμευσης, πχ 20 λεπτά. Να γίνει ένα παραλιακό μέτωπο ευχάριστο για τον πεζό, τον ποδηλάτη, τον επισκέπτη. Υπάρχουν πολλές ακόμα προτάσεις που δεν μπορούν να αναλυθούν σε ένα απλό ερωτηματολόγιο.
  Χώροι πάρκινγκ στρατηγικά τοποθετημένοι γύρω από το κέντρο.

  Καθόλη τη διάρκεια ανάπτυξης του ΣΒΑΚ Αγ. Νικολάου οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να καταθέτουν ιδέες- προτάσεις για το ΣΒΑΚ μέσω της σελίδας ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

  Ακολουθούν οι ιδέες που προτάθηκαν (ανωνυμοποιημένα δεδομένα).

  Ιδέα 1: ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

  1 νέος πεζόδρομος με αιωρούμενες ομπρέλες διαφόρων χρωμάτων που θα φωτίζονται διαφορετικά 

  Ιδέα 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ

  να μπουν τρισδιάστατες διαβάσεις πεζών ώστε με την οπτική ψευδαίσθηση να ενισχύεται η προσοχή οδηγών – ταυτόχρονα οδική ασφάλεια και street art

  Ιδέα 3: ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΩΝ 

  Πεζοδρόμηση σημαντικών οδών στο κέντρο – πιθανά με εποχιακό χαρακτήρα- έμφαση σε δρόμους χαμηλής ταχύτητας που μπορούν να είναι ΚΑΙ ΗΠΙΑΣ κυκλοφορίας και ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ (με ρύθμιση)

  Ιδέα 4: Καμπάνια ενημέρωσης παιδιών για το ποδήλατο  

  Εκδηλώσεις και δώρα στα σχολεία για να έχουν κίνητρο να έρχονται μαθητές με ποδήλατο στο σχολείο

  Ιδέα 5: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 

  Να υπάρχουν κοινόχρηστα ενοικιαζόμενα ποδήλατο που θα επιτρέπεται να κινούνται και εκτός πόλης από ΕΛΟΥΝΤΑ μεχρι ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ όχι μονο για τους τουρίστες.

  Ιδέα 6: (Μεσα σε σχόλιο) ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ με εξυπηρέτηση λιμένα – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ από ΛΙΜΑΝΙ – φάρος προς Ξεν. Ερμη  & παράλληλα ο παραλιακός από ΕΡΜΗ – ΑΜΜΟΥΔΙ να παραμείνει διπλής   

  Πεζοδρόμηση σημαντικών οδών

   

   

   

  ΣΤΟΧΟΙ                                                                                                                                                                                                      ΑΡΧΙΚΗ

   

  Βασικοί στόχοι σε μία απλή κυκλοφοριακή μελέτη είναι η Κυκλοφοριακή ικανότητα και ταχύτητα.
  Αντίθετα στόχοι ενός ΣΒΑΚ είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητα ζωής, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ισότητας, της ποιότητας της υγείας και του περιβάλλοντος και της οικονομικής βιωσιμότητας. Για να επιτευχθεί αυτή απαιτείται η ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των μέσων μετακίνησης και στροφή προς τη βιώσιμη κινητικότητα.

   

  Πηγή γραφήματος: Rupprecht Consult, Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Ανάπτυξη και Υλοποίηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Δεύτερη Έκδοση, 2019. Σχήμα 21

   

  Οι κύριοι στόχοι του ΣΒΑΚ Αγίου Νικολάου αναπτύσσονται σύμφωνα με τις προτεραιότητες που τέθηκαν στις διαβουλεύσεις. Σημειώνεται ότι μέρος αυτών εξειδικεύεται σε μετρήσιμους δείκτες στο Σχέδιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.

   

   

  Προτεραιότητες Στόχοι ΣΒΑΚ
  1. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που αφορά στις μετακινήσεις 1.1 Ενσωμάτωση εναλλακτικών μορφών καυσίμων στα οχήματα δημόσιου/ δημοτικού στόλου
  1.2 Διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την χρήση ηλεκτρικών οχημάτων
  2. Προστασία οικιστικού περιβάλλοντος/ ενίσχυση ελκυστικότητας οδικού περιβάλλοντος και δημόσιου χώρου 2.1 Μείωση διαμπερών ροών
  2.2 Αύξηση πεζοδρομημένων οδών
  2.3 Απελευθέρωση δημόσιου χώρου από τη στάθμευση
  2.4 Αύξηση πράσινων διαδρομών που συνδέουν σημαντικούς κοινόχρηστους χώρους
  3. Βελτίωση δημόσιας υγείας/ βελτίωση ατμόσφαιρας 3.1 Βελτίωση δημόσιας υγείας/ βελτίωση ατμόσφαιρας
  3.2. Μείωση της έντασης του ήχου στο κέντρο και στις γειτονιές
  3.3 Αύξηση ενεργών μετακινήσεων
  4. Βελτίωση προσβασιμότητας για τους ευάλωτους χρήστες και άρση κοινωνικών αποκλεισμών στη μετακίνηση 4.1. Βελτίωση της περπατησιμότητας/ βαδησιμότητας
  4.2. Βελτίωση των υποδομών για τα εμποδιζόμενα άτομα (υποδομές εξοπλισμένες με ράμπες, διαβάσεις, οδεύσεις τυφλών κ.α.)
  4.3 Αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης της Δημόσιας/Δημοτικής Συγκοινωνίας
  5. Προώθηση της χρήσης βιώσιμων μέσων και τρόπων μεταφοράς έναντι του ιδιωτικού αυτοκινήτου 5.1 Εισαγωγή εναλλακτικών και κοινόχρηστων μέσων μετακίνησης

   

  5.2 Αύξηση ενεργών μετακινήσεων
  5.3 Μείωση χρήσης αυτοκινήτου
  6. Ενσωμάτωση νέων και έξυπνων τεχνολογιών στο μεταφορικό σύστημα 6.1. Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων τεχνολογιών (ITS) για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μετακινήσεων στο Δήμο
  7. Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας 7.1  Μείωση αριθμού τροχαίων συμβάντων
  7.2  Βελτίωση των υποδομών του οδικού δικτύου
  7.3. Αύξηση της αντιληπτής οδικής ασφάλειας (ειδικά) στις ενεργές μετακινήσεις (ποδήλατο, περπάτημα, κλπ.)
  8. Ενίσχυση συμμετοχικότητας στο σχεδιασμό των μετακινήσεων 8.1. Υιοθέτηση παραδοσιακών και καινοτόμων τρόπων συμμετοχής των κατοίκων και επισκεπτών στον κυκλοφοριακό, πολεοδομικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό της περιοχής
  8.2. Αύξηση συμμετοχικών διεργασιών για κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης και σχεδιασμού στο δήμο
  9. Διαχείριση της τουριστικής εποχικότητας στις μετακινήσεις 9.1. Ενίσχυση του περιπατητικού και ποδηλατικού τουρισμού
  10. Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας 10.1. Αύξηση της ακρίβειας του συστήματος δημόσιας συγκοινωνίας
  10.2. Ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος μεταφορών με συνδυασμένες μετακινήσεις
  10.3. Αύξηση ικανοποίησης των μετακινούμενων από τη λειτουργία του συστήματος
  11. Διαχείριση της εποχικότητας στις μετακινήσεις 11.1. Διαμόρφωση ενός έξυπνου και συνεργατικού συστήματος τροφοδοσίας

  Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο info@agiosnikolaos.gr

  ΜΕΤΡΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ                                                                                                                                                                            ΑΡΧΙΚΗ

  Κάθε Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας περιλαμβάνει πλήθος παρεμβάσεων που αφορούν τις μετακινήσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές μπορεί να είναι έργα (όπως για παράδειγμα πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομοι, αναβάθμιση διασταυρώσεων κ.α.), πολιτικές και νέες υπηρεσίες (όπως για παράδειγμα νέες διαδρομές και νέες υπηρεσίες δημόσιας συγκοινωνίας), κίνητρα (όπως οικονομικά κίνητρα – πχ μείωση δημοτικών τελών για επιχειρήσεις που εκτελούν τις μετακινήσεις τροφοδίας με ποδήλατο), πολιτικές ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για αλλαγή της κουλτούρας των μετακινούμενων και πολλά άλλα.

  Το ΣΒΑΚ Αγίου Νικολάου έχει 10 θεματικές μέτρων (10 πακέτα μέτρων) που αφορούν στους παρακάτω τομείς.

  1) Δημόσια Συγκοινωνία
  2) Ήπιοι τρόποι μετακίνησης (περπάτημα – προσβασιμότητα)
  3) Μετακίνηση με μέσα κοινής χρήσης
  4) Επικοινωνία – Προώθηση ΒΚ
  5) Ηλεκτροκίνηση και εναλλακτικά καύσιμα
  6)Οδική ασφάλεια και συνθήκες κυκλοφορίας
  7) Στάθμευση
  8) Αστικό περιβάλλον και πολεοδομικές παρεμβάσεις
   9)Πρόσβαση οχημάτων διανομής και επιχειρηματικότητας
  10) Τουρισμός – Εποχικότητα στις μετακινήσεις

  Σε κάθε θεματική περιλαμβάνονται επιμέρους κατηγορίες μέτρων με ορίζοντα εφαρμογής την 15ετία.

  Στο αρχείο εδώ  μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα μέτρα του ΣΒΑΚ Αγίου Νικολάου όπως παρουσιάστηκαν στην τελευταία διαβούλευση σε κοινό και φορείς.

   

  Τα τελικά μέτρα – όπως αυτά αποτυπώθηκαν μετά τις απόψεις φορέων και πολιτών-  θα τα βρείτε αναλυτικά στο ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ.

   

  ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ                                                                                                                                                                                      ΑΡΧΙΚΗ

   

  Σχέδιο Δράσης ΣΒΑΚ Αγίου Νικολάου 

  Τα οριστικά ολοκληρωμένα πακέτα μέτρων τα οποία έχουν προκύψει από τον σχεδιασμό και τις συμμετοχικές διαδικασίες για το ΣΒΑΚ Αγίου Νικολάου είναι δέκα (10).
  Τα τελικά προτεινόμενα μέτρα (59 στον αριθμό) κρίθηκαν εφικτά και αποτελεσματικά για την επίτευξη των επιλεγμένων στόχων και κατά επέκταση του οράματος για το Δήμο Αγίου Νικολάου και ειδικότερα για την περιοχή παρέμβασης που περιλαμβάνει την πόλη του Αγίου Νικολάου.
  Τα διακριτά πακέτα μέτρων – δείτε τα αναλυτικά εδώ – αφορούν στις παρακάτω θεματικές:

  1)     Δημόσια Συγκοινωνία –> αφορά στην ενίσχυση των δημόσιων μέσων μεταφοράς (λεωφορείων και ταξί). Περιλαμβάνει 7 μέτρα εκτιμώμενου κόστους 705.000 ευρώ.
  2)   Ήπιοι τρόποι μετακίνησης (περπάτημα – προσβασιμότητα – ποδήλατο) –> αφορά στην προώθηση ήπιων τρόπων μετακίνησης και ιδιαίτερα των μη μηχανοκίνητων όπως πεζή, του  ποδηλάτου και των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (ΕΠΗΟ), καθώς και στην εξασφάλιση προσβασιμότητας για όλους του χρήστες με ιδιαίτερη μέριμνα για ΑΜΕΑ και εμποδιζόμενα άτομα. Περιλαμβάνει 10 μέτρα εκτιμώμενου κόστους 1.650.000 ευρώ.
  3)   Μετακίνηση με μέσα κοινής χρήσης –> αφορά στην προώθηση μέσων κοινής χρήσης με στόχο τη μείωση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων (κυρίως ιδιωτικής χρήσης) καθώς και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη μετακίνηση. Τα μέσα κοινής χρήσης μπορούν να είναι αυτοκίνητα, ποδήλατα, πατίνια κ.α. Περιλαμβάνει 3 μέτρα εκτιμώμενου κόστους 420.000 ευρώ.
  4)   Επικοινωνία – Προώθηση –>  αφορά στα μέτρα εκείνα που προάγουν την αλλαγή της νοοτροπίας των μετακινουμένων με ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, παροχή κινήτρων κ.α. με στόχο την συνολική προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και τη μείωση της χρήσης του ιδιωτικού ΙΧ αυτοκινήτου. Περιλαμβάνει 7 μέτρα εκτιμώμενου κόστους 111.000 ευρώ.
  5)   Ηλεκτροκίνηση και εναλλακτικά καύσιμα –> αφορά στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης και των εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών για δημόσια και ιδιωτικά μέσα με στόχο τη μείωση της ρύπανσης και του θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Περιλαμβάνει 2 μέτρα εκτιμώμενου κόστους 1.880.000 ευρώ.
  6)  Οδική Ασφάλεια και συνθήκες κυκλοφορίας –>  αφορά στην στρατηγική αναδιοργάνωση της κυκλοφορίας με στόχο αφενός τη μείωση της χρήσης των ιδιωτικών αυτοκινήτων για την απελευθέρωση δημόσιου χώρου και αφετέρου την προαγωγή της οδικής ασφάλειας των χρηστών και ευάλωτων χρηστών των οδών, περιλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων. Περιλαμβάνει 8 μέτρα εκτιμώμενου κόστους 9.850.000 ευρώ.
  7)  Στάθμευση –>  αφορά στην καλύτερη οργάνωση της στάθμευσης τόσο παρά την οδό όσο και κυρίως εκτός οδού για όλα τα μέσα μετακίνησης (συμπ. και ποδηλάτων και μοτοσυκλετών). Περιλαμβάνει 3 μέτρα εκτιμώμενου κόστους 1.450.000 ευρώ.
  8)  Αστικό περιβάλλον και πολεοδομικές παρεμβάσεις –>  αφορά στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος μέσα από παρεμβάσεις που σχετίζονται με την πολεοδομική αναβάθμιση της αστικής περιοχής, τον έλεγχο χρήσεων γης, τη βελτίωση κοινόχρηστων χώρων και τη δημιουργία νέων, τις αναπλάσεις οδών τοπικού χαρακτήρα και σημαντικών αξόνων κ.α.  Περιλαμβάνει 9 μέτρα εκτιμώμενου κόστους 7.325.000 ευρώ.
  9)  Πρόσβαση οχημάτων διανομής και επιχειρηματικότητας –> αφορά στην οργάνωση και βελτίωση της πρόσβασης των οχημάτων διανομής στο αστικό δίκτυο και στην βελτίωση της επιχειρηματικότητας στον τομέα που σχετίζεται με την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους από τις ήπιες μετακινήσεις. Περιλαμβάνει 4 μέτρα εκτιμώμενο κόστους 1.058.000 ευρώ.
  10) Τουρισμός – εποχικότητα στις μετακινήσεις –>  αφορά στη προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού με βιώσιμα μέσα και στην ανάδειξη σημαντικών πόλων έλξης του Δήμου. Περιλαμβάνει 6 μέτρα εκτιμώμενου κόστους 5.215.000 ευρώ.

  Το Σχέδιο Δράσης σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τα ΣΒΑΚ περιλαμβάνει τη σύνοψη του οράματος, την παρουσίαση των στόχων και προτεραιοτήτων και την κατανομή των μέτρων σε δράσεις με ορίζοντα 5ετίας, 10ετίας και 15ετίας.
  Περιλαμβάνει πλήθος πινάκων όπου συσχετίζεται το κάθε μέτρο με το εκτιμώμενο κόστος, την ενδεικτική πηγή χρηματοδότησης και τον φορέα που θα αναλάβει την εφαρμογή του εκάστοτε μέτρου. 

  Στο Σχέδιο Δράσης που ακολουθεί, έγινε μία προσπάθεια να «μεταφραστούν» τα προτεινόμενα πακέτα μέτρων σε υλοποιήσιμες δράσεις, έτσι ώστε η εκτίμηση του κόστους για την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες δράσεις (και ανά περίπτωση να ενοποιεί τα προτεινόμενα μέτρα ή μέρος αυτών, όταν αφορούν σε κοινές δράσεις) και να προσεγγίζει –κατά το δυνατόν- πραγματικές τιμές.
  Οι πηγές χρηματοδότησης ποικίλουν ανάλογα με το είδος του μέτρου το οποίο προσδιορίζεται και περιλαμβάνουν έσοδα από τοπικούς προϋπολογισμούς (ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού), κονδύλια από κρατικές ή κοινοτικές επιδοτήσεις και προγράμματα, κλασσικά ή ειδικά έσοδα (π.χ. τέλη), ευρωπαϊκούς πόρους καθώς και πηγές φορέων και ιδιωτών.
  Το εκτιμώμενο κόστος κάθε μέτρου είναι ενδεικτικό.
  Περιλαμβάνει -κατά περίπτωση- την κατάρτιση σχετικών μελετών (προκήρυξή, τεύχη δημοπράτησης κ.λπ.). Στο κόστος επιδιώκεται να συνυπολογιστούν κόστη υλοποίησης των αναγκαίων έργων, κάτι που, όμως, δεν μπορεί να γίνει με ακρίβεια -πρόκειται, άλλωστε, για εκτίμηση- αφού χωρίς τη μελέτη εφαρμογής του κάθε έργου δεν δύναται να προκύψει ακριβής κοστολόγηση του κάθε έργου.
  Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος υλοποίησης του ΣΒΑΚ, ως απόρροια της ανάγκης για συνέργεια διαφορετικών φορέων, δεν βαραίνει αποκλειστικά τον Δήμο Αγίου Νικολάου και τις υπηρεσίες του.
  Ένα μέρος του κόστους αφορά σε δαπάνες των φορέων μεταφορικού έργου (ενδ. ΚΤΕΛ, Υπουργείο Υποδομών), σε δαπάνες της Περιφέρειας, φορέων Τουρισμού/ Πολιτισμού κ.α.. Τόσο τα κόστη αυτά όσο και η υλοποίηση των έργων βασίζονται στη συνεργασία των φορέων, αφού ορισμένα μέτρα δεν αρκούν να προταθούν μέσω του ΣΒΑΚ αλλά πρέπει να εγκριθούν και από τους ανάλογους φορείς που καλούνται να τα υλοποιήσουν και να τα χρηματοδοτήσουν.

  Διαβάστε το τελικό Σχέδιο Δράσης το οποίο περιλαμβάνει και το βασικό σχέδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής του ΣΒΑΚ στο σύνδεσμο που ακολουθεί εδώ.

   

   

  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ                                                                                                                                                                                                 ΑΡΧΙΚΗ

  Δείτε τα παραδοτέα του ΣΒΑΚ Αγίου Νικολάου:
  Παραδοτέο 1 εδώ
  Παραδοτέο 2 εδώ
  Παραδοτέο 3 εδώ
  Παραδοτέο 4 εδώ(περιλαμβάνει και το Σχέδιο Δράσης του ΣΒΑΚ)
  Δείτε αναλυτικά τους τελικούς χάρτες εδώ
  Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο info@agiosnikolaos.gr