Skip to main content
Δελτία Tύπου

Ανακοινώσεις Δημάρχου Αγίου Νικολάου κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 10ης Ιουλίου 2024

Από 11 Ιουλίου, 2024Χωρίς σχόλια

Ανακοινώσεις Δημάρχου Αγίου Νικολάου κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 10ης Ιουλίου 2024

 

Για την οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου

 

Όπως παρουσιάσαμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε την πλήρη εικόνα της οικονομικής κατάστασης, ποιες είναι οι υποχρεώσεις και τι έχουμε να διαχειριστούμε.

Τα τιμολόγια και οι υποχρεώσεις για το 2023 είναι περίπου 4 εκ. ευρώ (3.941.816,29 €).

Από αυτά περίπου 3 εκ. ευρώ (2.830.306,76 €) πρέπει να πληρωθούν από τα έσοδα του Δήμου.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα στις 30/6/2024 είναι 12.040.081,56 €.

Α. Από αυτά περίπου τα 3,5 εκ. ευρώ είναι Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα (που προορίζονται για έργα, μελέτες κτλ.)

Β. και περίπου 8,5 εκ. ευρώ είναι τα Τακτικά και Έκτακτα Ανειδίκευτα:

Από τα 8,5 εκ. ευρώ αυτά, περίπου 4 εκ. ευρώ αφορούν αδιάθετα υπόλοιπα ΤΑΠ και άλλα, τα οποία είναι δεσμευμένα για συγκεκριμένες δαπάνες (καθαριότητα, ειδικευμένα έργα ανταποδοτικών).

Άρα περίπου 4,5 εκ. ευρώ απομένουν για να κινηθεί ο Δήμος, να πληρώσει ΠΟΕ, λειτουργικά έξοδα, υπόλοιπα μισθών, καύσιμα, είδη ατομικής προστασίας, συντηρήσεις κτηρίων και μηχανημάτων, ενοίκια κτηρίων, πρόστιμο ΕΝΦΙΑ ΠΑΟΔΑΝ, εκδηλώσεις, ασφάλιστρα κτλ.).

Μαζί με αυτά, ο Δήμος απορρόφησε τον καταργηθέντα Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Αγίου Νικολάου (ΠΑΟΔΑΝ) έχοντας το βάρος της οφειλής του 1,1 εκ. ευρώ στο πρόστιμο του ΕΝΦΙΑ που λόγω άστοχης διαχείρισης προέκυψε (για την τρέχουσα χρονιά είναι περίπου 400 χιλ. ευρώ το ποσό που πρέπει να πληρωθεί για τον σκοπό αυτό), έχοντας αυξημένο προϋπολογισμό κατά 400 χιλ. ευρώ που έχει επωμιστεί ο Δήμος (1.200.000 ευρώ προϋπολογισμός για ΠΑΟΔΑΝ από 800.000 ευρώ που ήταν πριν το 2023) και δεν έχουν κατατεθεί επίσημα ούτε οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) από το έτος 2018 και μέχρι την κατάργησή του (2023).

Τα συμπεράσματα που βγαίνουν είναι ότι:

  • Η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν κράτησε το τελευταίο έτος της θητείας της το επιβεβλημένο «μαξιλάρι ασφαλείας» που για τον Δήμο μας είναι περίπου 6 εκ. αν ληφθεί υπόψη και η αύξηση του μισθολογικού κόστους. Έγιναν δαπάνες που δέσμευσαν τα έσοδα του δήμου για το 2024 και απ’ ό,τι φαίνεται μεγάλο μέρος του 2025 – που σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν διαθέσιμα για τον προγραμματισμό της νέας δημοτικής αρχής. Με άλλα λόγια ο δήμος θα ασχολείται κατά νομική υποχρέωση και προτεραιότητα να πληρώνει οφειλές παρελθόντων ετών για 1,5 με 2 χρόνια περίπου, της προηγούμενης δημοτικής περιόδου δεσμεύοντας σε έναν ικανό βαθμό την δυνατότητά της να κάνει τον δικό της προγραμματισμό.
  • Αυτό δείχνει μια εντελώς πιεσμένη διαχείριση του Δήμου Αγίου Νικολάου τουλάχιστον για το έτος 2023 («δίχως αύριο») και στην περίπτωση του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού (ΠΑΟΔΑΝ) μπορεί να μιλήσει κάποιος για κακή διαχείριση.

Εμείς ως νέα δημοτική αρχή καλούμαστε να τακτοποιήσουμε τα οικονομικά του Δήμου. Και θα το κάνουμε για να υπάρχει σωστή οικονομική ροή, να μην υπάρχει κίνδυνος παρακρατήσεων από την χρηματοδότηση του κράτους λόγω ανεξόφλητων ληξιπρόθεσμων οφειλών και για να γίνονται ομαλά και σύντομα οι πληρωμές των προμηθευτών, αναδόχων κ.λπ. για την παραγωγή έργου στον Δήμο.

Η προετοιμασία και η παραγωγή έργου για εμάς συνεχίζεται παρά την δυσκολία που περιεγράφηκε. Δεν την επικαλούμαστε για να αδρανήσουμε.

Συνεχίζουμε δυναμικά με θέληση για πολλά που δρομολογούνται. Επίσης, θα κάνουμε αυτό που μπορούμε για την αύξηση των εσόδων του Δήμου από κάθε δυνατή πηγή και από χρηματοδοτήσεις και επιχορηγήσεις προγραμμάτων για να έχουμε ακόμα περισσότερη ευχέρεια και να απολαύσει ο τόπος μας πολλά που έχει στερηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Για τον ίδιο λόγο, παρά την πλήρη εικόνα που ήδη έχουμε, προκειμένου να βεβαιωθεί και από μια ανεξάρτητη διαδικασία η υφιστάμενη οικονομική κατάσταση του Δήμου, κρίνεται σκόπιμο, και με την συνδρομή της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, να υπάρξει συνεργασία με όσο το δυνατόν πιο εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες σε θέματα οικονομικής λειτουργίας των Δήμων με στόχο να παραχθεί μια αναλυτική έκθεση της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης του Δήμου, με βάση τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν τη δεδομένη στιγμή, και αφορούν στοιχεία που προκύπτουν από την πορεία εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των προϋπολογισμών 2023 και 1ου εξαμήνου του 2024 και από τα στοιχεία των τελευταίων οικονομικών καταστάσεων του Δήμου.

Τα οφέλη μια τέτοιας εργασίας, θα είναι εκτός της αποτύπωσης και πληροφόρησης της πραγματικής οικονομικής κατάστασης του Δήμου ανά τομέα αλλά και συγκεντρωτικά, η επιπλέον δυνατότητα για την πραγματοποίηση διορθωτικών ενεργειών στις διαδικασίες οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, με απώτερο σκοπό την συνολική βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και λειτουργίας του Δήμου. Σε αμέσως επόμενο στάδιο, μπορεί να πραγματοποιηθεί αναλυτική καταγραφή, εκτός των οικονομικών στοιχειών, και το σύνολο των εκτελούμενων διαδικασιών – εργασιών των υπηρεσιών, με σκοπό την οργάνωση διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας σε όλους τους τομείς (έσοδα, προμήθειες, προϋπολογισμός, ταμειακή λειτουργία).

Η παρούσα δημοτική αρχή έχει την πρόθεση να θεσπίσει διαδικασίες και να μην υπάρχουν ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον. Θα υπάρχει διαφάνεια. Φως παντού.

Με διαδικασίες διαφάνειας και η διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή του τόπου θα γίνεται έτσι ώστε να γνωρίζει ο δημότης πόσα δαπανήθηκαν και πόσο ωφελήθηκε (με μετρήσιμα στοιχεία) ο Δήμος και όχι αόριστα.

Προχωράμε για να γίνουμε όλοι καλύτεροι, για να γίνει ο Δήμος καλύτερος με στόχο την αυξημένη παραγωγή έργου αντάξιου με τις ανάγκες των δημοτών μας.

 

Ανακοινώσεις Δημάρχου Αγίου Νικολάου κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 10ης Ιουλίου 2024